Ako vymeniť príspevok na starostlivosť za rodičovský príspevok 

Štát od januára zavádza dvojstupňový rodičovský príspevok. Rodičia, ktorí predtým pracovali a čerpali materskú, dostanú na dieťa 370 eur, ostatní 270 eur mesačne. Zabudol pritom, že sú tu aj rodičia, ktorí dostávajú príspevok na starostlivosť. 

Príspevok na staroslivosť neporastie 

Príspevky na starostlivosť sú dnes alternatívou k rodičovským príspevkom. Dostávajú ich tí, ktorí nezostali doma, ale pracujú alebo študujú a dali dieťa do troch rokov do škôlky či do opatery platenej opatrovateľke, starým rodičom alebo pre starostlivosť o deti nepracuje druhý rodič. Príspevok má teda pomôcť vykryť náklady na starostlivosť o dieťa. Maximálna suma príspevku na starostlivosť o dieťa sa pritom naposledy zvýšila od 1. januára 2016 z 230 eur na 280 eur mesačne. Podľa vtedajšieho zdôvodnenia ministerstva práce jeho suma vychádzala z reálnych nákladov rodičov na pobyt v predškolskom zariadení. Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vo februári 2014 bola priemerná výška úhrady rodičov za starostlivosť o dieťa 269,88 eura a vo februári 2015 to bolo 272,66 eura. Hoci predškolské zariadenia pýtajú od rodičov dnes už oveľa vyššie sumy, štát to po roku 2015 neriešil a nechce to riešiť ani teraz. Rodičovský tak o 90 eur predbehne príspevok na starostlivosť.
Štát rodinám dnes dá príspevok na starostlivosť „v sume preukázaných výdavkov“, najviac 280 eur na súkromné predškolské zariadenie alebo 80 eur, ak dajú dieťa do obecnej škôlky. Ďalšou možnosťou je zaplatenie si opatrovateľky. Výhodou bolo, že ak si starý rodič vybavil živnosť, patrí mu tiež príspevok 280 eur. Ak sa o dieťa stará druhý rodič alebo starý rodič (bez živnosti), suma príspevku je len 41,10 eura. Ak má rodina viac detí do troch rokov (alebo do šiestich rokov, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav), rodina dnes dostáva len jeden rodičovský príspevok. Len ak sa rodič stará o dvojičky,
rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 %.
Na rozdiel od rodičovského možno príspevok na starostlivosť uplatniť na každé dieťa do troch rokov zvlášť, pretože aj náklady na zariadenie sú spojené s každým dieťaťom, ktoré ho navštevuje. Aj keď príspevok na starostlivosť je pre štát výhodný, pretože 75 % príspevku sa hradí zo zdrojov EÚ,
a výhodný je aj pre rodičov, od januára sa nezvýši. Pritom by stačilo, aby návrh na jeho zvýšenie schválila vláda v nariadení.
Mnohí rodičia, ktorí ho dnes dostávajú, preto uvažujú o tom, že od januára prejdú na rodičovský príspevok, keďže takto získajú do rodinného rozpočtu viac o 90 eur.

Ako vymeniť rodičovský za príspevok na starostlivosť
Rodičovský príspevok vo výške 370 eur mesačne sa bude vyplácať iba tomu, kto oň požiada. Podmienkou tiež je, že ešte pred vznikom nároku dostával materské buď ako zamestnanec, alebo ako SZČO, alebo bol v ochrannej lehote.
Rodičovský príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ak je v čase jeho poberania rodič na rodičovskej dovolenke. Pre získanie nároku nie je potrebné splniť také prísne kritériá ako v prípade materského. Okrem matky ho môže dostávať aj otec dieťaťa, ak žije s matkou v spoločnej domácnosti. Aby však dostával vyšší príspevok vo výške 370 eur, aj on by musel byť predtým na materskej s dieťaťom.
Nárok na rodičovský príspevok má vždy len jedna oprávnená osoba určená podľa dohody osôb, ktoré sa o dieťa starajú. Pokiaľ matka alebo otec dieťaťa poberá na dieťa materské, nemôže v tom istom čase poberať na toto dieťa rodičovský príspevok niekto iný. Platí aj ďalšie pravidlo, podľa ktorého nie je možné súčasne v rodine poberať na jedno dieťa materské a na druhé dieťa zase rodičovský príspevok.
Ten, kto dostáva rodičovský príspevok, môže pracovať či podnikať, musí však byť splnená podmienka, že je o dieťa riadne postarané.
Rodičovský príspevok v roku 2020
Nárok na poberanie rodičovského príspevku vzniká oprávnenej osobe, ak splní dve podmienky:
 zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a
 má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku.
Ako požiadať
 Žiadosť o príspevok je potrebné podať písomne alebo elektronicky so zaručeným
elektronickým podpisom na úrad práce podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.
 Formulár musí obsahovať, kto žiada o príspevok, údaje dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok
na rodičovský príspevok, a dátum, od ktorého sa uplatňuje nárok.
 K formuláru sa ďalej prikladá aj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
 O príspevok možno požiadať aj spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.
Kedy sa vypláca
Rodičovský príspevok sa vypláca vždy do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý má rodič na príspevok nárok. Vo vyššej sume od roku 2020 ho úrad práce prvýkrát vyplatí za január 2020, a to do konca februára 2020


(5.11.2019 15:07, ZUZANA KOLLÁROVÁ, e.dennikn.sk, Príspevok na starostlivosť o dieťa štát nezvýšil. Rodičia ho menia za rodičovský)