Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Pri spracovaní a ochrane osobných údajov zariadenie Jasle Dino dodržiava všetky pravidla v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou od 30.01.2018 s účinnosťou od 25.05.2018.

Jasle Dino, ako správca osobných údajov, spracováva identifikačné a kontaktné údaje z dôvodu plnenia Zmluvy o poskytovaní starostlivosti o dieťa.

Na našej webovej stránke môže dôjsť k zaznamenávaniu vašej IP adresy, z ktorej stránky prichádzate, alebo ako dlho sa na stránke zdržíte. Súbory cookies slúžia najmä k analýze návštevnosti stránok a nemôžu preskúmavať počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta. Návštevník webovej stránky, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej webovej stránke. V rámci nastavení webového prehliadača môže jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky.

Na základe zákona o ochrane osobných údajov mate právo na prístup, doplnenie a zmenu, obmedzenie spracovania, výmaz a prenositeľnosť osobných údajov. Ďalej máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov a právo podať námietku. 

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo nesúhlasu so spracovaním osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese info@jasledino.sk.