Ako získať príspevok 

Na úhradu NÁKLADOV na pobyt dieťaťa v našom zariadení je možné využiť príspevok na starostlivosť o dieťa alebo rodičovský príspevok.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Dávka určená na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa poskytovaná štátom rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti. 

Príspevok je najviac  280,- eur za kalendárny mesiac.

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je jeden z rodičov dieťaťa alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti.

Príspevok na starostlivosť sa poskytuje do troch rokov veku dieťaťa a oprávnená osoba má nárok na príspevok, ak vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole.

Právny predpis
Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

http://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/OSSD/Prirucky/2015_Prirucka_pre_klientov_Prispevok_na_starostlivost_o_dieta.pdf

Rodičovský príspevok

Štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Nárok na poberanie rodičovského príspevku vzniká oprávnenej osobe, ak splní dve podmienky:
- zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa.
- má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku.

Výška rodičovského príspevku je 370,- eur. Vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Právny predpis
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

/ako-vymeniť-príspevok-na-staroslivosť-za-rodičovský-príspevok