Ako získať príspevok 

Vaše NÁKLADY na pobyt dieťaťa v našom zariadení budú NULOVÉ s využitím príspevku na starostlivosť o dieťa.

Príspevok
Dávka určená na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa poskytovaná štátom rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti.  

Výška dávky
Príspevok je najviac  280,- eur za kalendárny mesiac.

Oprávnená osoba
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je jeden z rodičov dieťaťa alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti.

Podmienky nároku
Príspevok na starostlivosť sa poskytuje do troch rokov veku dieťaťa a oprávnená osoba má nárok na príspevok, ak vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole.

Právny predpis
Zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

http://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/OSSD/Prirucky/2015_Prirucka_pre_klientov_Prispevok_na_starostlivost_o_dieta.pdf